Kariyer

Kariyer

İnsan Kaynakları Politikası

Çalışanlarını öncelikli paydaşı olarak gören ve insan haklarına saygılı tutumunu tüm faaliyetlerine yansıtan bir şirket olarak yürütmüş olduğumuz tüm faaliyetlerde başta ilgili mevzuat hükümleri ve sözleşmelere uymak kaydı ile;

  • Temel etik ve şirket değerleri çerçevesinde çalışanların görevlerini yerine getirmesini sağlamayı,
  • Çalışanlar arasında karşılıklı saygı, güven ve iş birliğine dayalı nitelikli ilişkiler, açık ve dürüst iletişim, dinamik organizasyon yapısı, etkin takım çalışması ve fikir üretimine fırsat vermeyi,
  • Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân sağlamayı,
  • Tüm çalışanlar arasında işe alma, ücretlendirme, eğitime erişim, terfi ettirme, fesih ve emeklilik süreçlerinde, ırk, soy, cinsiyet, medeni durum, yaş, engellilik, aile sorumluluğu, siyasal görüş, milli ve sosyal köken, sınıf, din ve mezhep gibi benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrımcılık yapmamayı ve fırsat eşitliği sağlamayı,
  • Yetenekli ve gelişime açık personel seçimi yaparak uzun soluklu çalışma hayatını sağlamayı ve çalışanlarımıza değer yaratmayı,

Bu doğrultuda gerekli kaynakları sağlayacağımı ve sürekli geliştirmeyi devam ettireceğimi taahhüt ediyorum.